Tag: portrait

Meditating Buddha

German shephard

Vedant!

Portrait of my grandson Vedant.